مفهوم حافظه های RAM و ROM

مفهوم حافظه های RAM و ROM

1.حافظه با دسترسی تصادفی یا RAM چیست؟

Ram) Random Accessed Memory) ، ناحيه ذخيره سازی همه منظوره ای است كه ريز پردازنده به آن دسترسی مستقيم دارد. که به آن حافظه با دستيابی تصادفی يا حافظه خواندنی و نوشتنی گفته می شود، حافظه ای است الكترونيكی كه به دليل سرعت دسترسی بالای آن، برنامه های كاربردی جهت اجرا شدن در آن قرار می گيرند. اين نوع حافظه با قطع برق پاک می شود.

2.حافظه فقط خواندنی(ROM) چیست؟

حافظه ای است الكترونيكی كه فقط يكبار توسط شركت سازنده حافظه برنامه ريزی مي شود و دستورالعمل های لازم جهت شناسايی، كنترل و راه اندازی كامپيوتر در آن قرار داده می شوند. اين حافظه توسط کاربر قابل تغيير نيست و از ای رو حافظه پايدار نيز ناميده می شود زيرا با قطع جريان برق پاک نمی شود. جنس اين حافظه نيمه رسانا است.

استوریج
خرید تبلت
سرور اختصاصی